Snacks

  • 17,50
   10Stk.
  • 25,00
   15Stk.
  • 36,50
   25Stk.

Poulet-Sticks & Pommes

  • 17,50
   10Stk.
  • 25,00
   15Stk.
  • 36,50
   25Stk.

Poulet-Sticks & Potatoes

  • 15,00
   10Stk.
  • 22,00
   15Stk.
  • 30,00
   25Stk.

Chicken-Nuggets & Pommes

  • 15,00
   10Stk.
  • 22,00
   15Stk.
  • 30,00
   25Stk.

Chicken-Nuggets & Potatoes